6/24/10

2.Kapı Konteyner Sergisi Hakkında...
“İkinci Kapı" Ankara Goethe Enstitüsünün Susanne Jaschko ile birlikte düzenlediği ‘Meslek: Küratör Çalıştayı’nda gerçekleştirilmeye değer bulunan projelerden biridir.

İKİNCİ KAPI

Çağın saldırgan ve yıpratıcı düzeninin bir getirisi olarak yabancılaşma, hissizlik ve güven kaybı sürekli yer değiştirmelerin ve sosyal pasifleşmenin oluşumunu zorunlu kılar. Birey değişken ortamlarda ve süreçte alışıldık kavramları yeniden şekillendirmektedir. Değişen değerlerin yeni tanımları bu modern ıstırabın ve yabancılaşmanın en güvenilir barınak olan evimizin içinde bile yayıldığı bir dönemin anlatımı gibidir. İkinci kapı içimizde ve hemen yanımızdaki yabancıdır, merak ettiğimiz yada bizi rahatsız eden duvarın arkasındakidir.

“İkinci Kapı” sergisi komşuluk kavramını; modern insanın bir arada yaşamakla ilgili tecrübe ettiği sosyal sıkıntıları, yabancılaşmayı, değişim ve paylaşım yoksunluğunu başka bir deyişle bu sosyal kavramın değişen anlamını sorgulamaktadır.

Neden sergi alanı olarak konteyner?

Sergi için çoklu disiplinlerde üretilen sanat nesneleri “süreksizliğin doğurduğu belirsizliği” * değişken zeminlerin üzerinde sadece tasvir etmek için değil, rasyonel bir ifadeyle dile getirmek için bir araya getirildi. Bir aylığına kapı komşusu olan taşıyıcı konteynerler kurgulu mekanı yok sayarak kolektif belleğimizden silinen komşuluk kavramının ne kadar gelip geçici bir karaktere büründüğünü dışarıdan kısa bir bakışla tanımlayabilmek için seçildi.

Konteyner sergisi, galerilerin hazır duvar yapısına inat sürekli alternatif bir mekan arayışımızın Cer Modern’de son bulması hatta daha da ileri gidip bu yeni ve taze nefesli yapının dışına taşması ile oluştu. Sergilenen eserlerin kendi başlarına bağımsız olarak okunurlarken konteynerlerin içinde bir araya getirildiklerinde zihinlerde farklı anlatımlara bürünmeleri ve böylece İkinci Kapı sergisinin Ankara sanat izleyicisinde bildik görüntü ve seslerin ötesinde izler bırakabilecek bir güncel sanat gösterisine dönüşmesi planlandı.Elif Varol Ergen – Zeynep Aran.

Mayıs, 2010

*J. Berger, J. Mohr, Anlatmanın Başka Bir Biçimi, 2007.

-------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

“Second Door" is one of the projects that have been deemed suitable for performing in the Occupation: Curator Workshop co-organized by Ankara Goethe Institution and Dr. Suzanne Jaschko.

SECOND DOOR

The alienation, indifference and lost of credibility as a yield of the offensive and abrasive system of the period is obliged the development of continuous replacement and social passivation indeed. The individual has re-designed the ordinary concepts in variable environments and process. The new definitions of the variable values are something like the expression of a period even at our homes that are the most reliable shelter for this modern misery and alienation. The second door is a foreigner in our midst and environment and it is also behind the wall that we wonder about it or discomfort us.

The exhibition of “Second Door” has been examining the neighborhood concept; the social troubles that the modern people faced as a result of their experience, alienations, lack of changing and sharing and in other words, it has been also examining the variable meaning of this social concept.

Why container as an exhibition area?

The art objects that have been produced in multi-disciplines for the exhibition has been brought close together on the variable grounds not only for the representing the uncertainty raised by discontinuity but also reflecting with the rational expression. The transporter containers that are next door neighbors for one month has been selected to define how the neighborhood concept has been forgotten or lost in our collective memories without ignoring the systematized environment or location at a short glance.

The Container Exhibition was formed by the ending our efforts to search for continuous alternative location that is in contrast with the ready wall structure of the galleries in the Traction (Cer) Modern and even it was established to take further step out of this new and fresh breathed structure. Due to the fact that the exhibited arts have been read independently, when they have been brought into the containers, these could be played different roles on the minds and thus, it has been planned to be transformed into the current art show that will make marks beyond the familiar appearance and sound regarding the Second Door Exhibition over the art viewer of Ankara.


Elif Varol Ergen – Zeynep Aran.

May , 2010

*J. Berger, J. Mohr, Another way of Expressing, 2007.